Fikirtepe İmar Planı İptal

Yazdır

TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı davada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Fikirtepe ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nı iptal etti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Fikirtepe ile ilgili Kadıköy Belediyesi’nin 1/1000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı’nı iptal etti. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Kadıköy Belediyesi’nin Fikirtepe ve çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı hakkında iptal istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme kararında, “dava konusu uygulama imar planları, plan lejantı ve plan raporu incelendiğinde, uygulama yapılırken yapı yoğunluğunun üst ölçekli planlarla verilen değerlerin uyumsuz ve eşit yapılaşma yoğunluğu içermemesi, ayrıca yapılacak KAKS değer hesaplarında netlik olmadığı, ne şekilde yapılacağına dair bir kesinlik bulunmadığı” belirtildi. Buna ek olarak kararda “3194 sayılı Yasa’da belirlenen hükümler üzerinde 2981 sayılı yasa hükümlerine yakın ilgili belediyesine bir keyfilik verebilecek nitelikte olduğu ve ayrıca ilgili belediyesine bu konuda yine 3194 sayılı yasa ile bu yasaya dayalı olarak hazırlanan yönetmelikler dışında geniş yetkiler sağladığı” ifade edildi.

‘Plan, yapılaşmada düzensizlikler getirecek’
Kararda ayrıca, şu ifadelere yer verildi: “Yapı yoğunluğu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde yeterince açıklama olduğu, buna göre planlama ile böyle özel bir hükmün getirilmesinin uygun olmadığı görülmüştür. Ayrıca, sağlıksız bir gelişme göstermiş olan söz konusu alanın düzenli bir yerleşme alanı haline getirilmesi anlayışıyla hazırlanması gereken planın, plan notu ile yapılaşmada düzensizliklere neden olacak bir yapıda olduğu tespit edilmiştir.

Bilirkişi 
raporu da olumsuz
“Bilirkişi raporu ile imar planının imar aykırılığı iddia edilen her bir plan notu ve planın bütününe ilişkin yapılan değerlendirmelere bakıldığında, dava konusu uygulama imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, üst ölçekli imar planlarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bu nedenlerle de dava konusu planların açıkça kamu yararına aykırı olduğu vurgulanarak, işlemin iptaline karar verilmiştir.”Kaynak:Arkitera