Eviniz Dönüşümde Mi? Ne Yapacaksınız?

20 Eylül 2012 Perşembe Yazdır

'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı' ile birlikteTürkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor.

Yaşanacak olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek ve ülke genelindeki çarpık yapılaşmaya son vererek sosyal yaşam alanları oluşturmak için atılan bu hayati dönüşüm seferberliği vatandaşın aklını da karıştırıyor. 'Benim evim yıkılacak mı', ‘Mahallemden komşularımdan ayrılacakmıyım' ‘İtiraz hakkım var mı?', 'Yeni yapılacak ev için benden para istenecek mi?' gibi uzayıp giden soruların sorulmasına sebep oluyor. Endişelerimizi gidermek için kafamızdaki bu soruların cevaplarına bir bakalım.


Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabilirim?
Binanız riskli yapı yada riskli alan grubuna giriyorsa evet yıkılacak. Binanızın masrafları size ait olmak üzere kat malikleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanlı kuruluşlara risk tespit işlemi yaptıracak. Gelen raporda binanız riskli yapıdır, can ve mal güveliğine uygun değil ve yıkılmalıdır yönünde ise, binanızın yıkılması ve yeniden yapılması gerekiyor demektir.Riskli alan olarak tespit edilen yerler ise ilan edilecek ve resmi gazetede yayınlanacak. Binanız ilan edilecek riskli alan içinde kalıyorsa yıkılacak yada rezerv alanlarına taşınacak.

Kat malikleri binalarının 'riskli yapı' tespiti için başvuru yapmazlar ise ne olur?
Binanızın riskli yapı olup olmadığını anlamak için size verilen bir süre var ise başvuruyu bu süre içinde siz yapacaksınız.Siz bir başvuru yapmaz iseniz; Bu süre içinde tespit Bakanlıkça yada Belediyelerce yapılacak yada yaptırılacak. Ancak, riskli alanlar öncelikli olduğundan, riskli yapılar için öncelikle kat maliklerinin başvuruları önemli olucaktır.

Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz edebilirmiyim?
Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, kat malikleri bu duruma 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça görevlendirilmiş teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.

 
İtiraz edilmesi durumunda yapılan masrafları kim karşılayacak?
İtiraz işlemini takip eden süre içersinde bakanlık ve belediyenin yaptığı tespit çalışmalarının tüm masrafları kat malikleri tarafından karşılanacak karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak hak sahiplerine de bilgi verecek.

Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?
Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek.

Binamızın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var bu durumda başvuruyu nasıl yapacağız?
Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.
 

Binaların yıkılması/yıktırılması nasıl olacak?
Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat mâliklerine otuz günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde bina, kat mâlikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından  yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de kat mâliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılacak.

Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?
Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı müteahhit firma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından yapılırsa, yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının hakları oranında ipotek koyacak ve bunu hak sahiplerine bildirecek.

Yıkım aşamasında müteahhitle anlaşma nasıl sağlanacak?
Riskli yapılardaki kat malikleri aralarında anlaşarak müteahhide yerlerini verebilir. Bina sahipleri yıkım aşamasında müteahhitler ile anlaşma yapabilecek ve şartları aralarında özel bir anlaşma ile sağlayabilecek.

Binamız yeni yapıldı ama riskli alan içinde kalıyor yine de yıkılacak mı?
Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanlar; riskli alan, rezerv alanı sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar (yeni yapılmış olan bina, riskli olmayan bina) uygulama bütünlüğü bakımından birlikte değerlendirileceği için gerekirse yıkılacak.

İmar ve Yapılaşma sürecinde durdurma yetkisi TOKİ ve Belediyenin mi olacak?
Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare (belediye), riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma yetkisine sahip olacak.

Elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmeyecek mi?
Uygulama sırasında, Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulucak.

Kiracı olanlara yardım edilecek mi?
Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da geçici kira ve konut yardımı yapılabilecek.

Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek?
Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re'sen terkin edilecek ve  önceki vasfı ile değerlendirilecek. Eğer kat mâlikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları tapu kütüğünde belirtilerek kat mâlikleri adına payları oranında tescil edilecek. Bu taşınmazların sicilinde bulunan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek.


Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?
Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek.

Anlaşmaya yanaşmayan malikler ne olucak?
Çoğunluk 2/3 ye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usûlü ile satılır. Bu şekilde diğer paydaşların almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re'sen tescil edilir.


Güçlendirilebilecek binaların güçlendirme maliyetlerini kim karşılayacak?
Lisanslı kuruluşların vereceği rapor doğrultusunda güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek ve bunu kat malikleri ödeyecek.

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyecek.
Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir.Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişi ve kamu görevlileri hakkında  Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapılabilecek
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.

 


Etiketler